Regulamin

 1. Postanowienia Ogólne

  • Sklep internetowy dostępny pod adresem mamikids.pl prowadzi sprzedaż detaliczną udostępnianych na stronie artykułów. Zasady sprzedaży określa niniejszy Regulamin.
  • Niniejszy Regulamin wyznacza zasady sprzedaży artykułów podmiotom, które dokonują Zamówień i dla których dostawa nastąpić ma na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  • Właścicielem Sklepu jest Mami Kids Ewa Polkowska z Siedzibą w Siedlcach, adres: ul. Wojskowa 11, 08-110 Siedlce, posiadając numer  NIP 821-254-42-23.
  • Odbieranie Zamówień i dostarczanie przedmiotu Zamówienia odbywać się może z i na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  • Dla umów zawartych zgodnie z niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
  • Użytkownik poprzez korzystanie ze Sklepu potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i w całości go akceptuje.
  • Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Mami Kids w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej osób trzecich.
  • Użytkownik obowiązany jest do danych wprowadzania zgodnych ze stanem faktycznym. Administrator zwolniony jest od jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych lub niepełnych danych.
  • Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

 1. Definicje

  • Administrator– oznacza administratora Sklepu, czyli Mami Kids i osoby upoważnione do działania w jego imieniu.
  • Formularz Rejestracji– oznacza formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta.
  • Formularz Zamówienia– oznacza interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka Zakupowego oraz określenie preferowanych warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  • Konto– oznacza oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i zabezpieczony hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie Administratora, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
  • Koszyk Zakupowy– oznacza Produkt lub zbiór Produktów wskazanych przez Użytkownika w Sklepie, przez którego akceptację za pośrednictwem Formularza Zamówienia, Kupujący wyraża wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na ten Produkt lub zbiór.
  • Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
  • Kupujący– oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
  • Produkt– oznacza towar oferowany przez Sklep mami Kids, które może stać się przedmiotem Umowy Sprzedaży.
  • Regulamin– niniejszy Regulamin określający zasady składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży oraz innych kwestii związanych z nimi.
  • Sklep – oznacza sklep internetowy dostępny w domenie internetowej mamikids.pl
  • Sprzedawca– oznacza podmiot, który zawiera za pośrednictwem sieci Internet, na odległość, umowy sprzedaży towarów. Sprzedawca prowadzi Sklep w którym upublicznia swoją ofertę. Sprzedawcą jest Mami Kids
  • Umowa Sprzedaży– umowa sprzedaży i dostawy Produktu zawierana albo zawarta między Kupującym, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu. Umowa Sprzedaży zawarta jest z chwilą otrzymania od Administratora potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.
  • Usługobiorca– oznacza Użytkownika posiadającego Konto lub Kupującego.
  • Użytkownik– oznacza każdego użytkownika Internetu korzystającego ze Sklepu, niezależnie od faktu posiadania Konta w Sklepie, bycia zalogowanym, czy sposobu korzystania ze Sklepu, np. przez przeglądarkę internetową czy przez aplikację mobilną.
  • Zamówienie– oznacza oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

 1. Usługi dodatkowe w Sklepie

  • W Sklepie możliwe jest korzystanie z następujących usług dodatkowych ułatwiających składanie Zamówień – Konta oraz Formularza Zamówienia.

 

 1. Procedura i warunki składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży

  • Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Mami Kids, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  • Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Ostateczny całościowy koszt dostawy obejmujący Cenę Produktu oraz koszty dostawy i płatności wskazywany jest przed złożeniem Zamówienia poprzez kliknięcie pola „Zamawiam i Płacę”
  • Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego Zamówienia.
   Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Kupującego Zamówienia.
   W przypadku pojazdów na akumulator prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny celem sprawdzenia dostępności produktu: Mariusz 512487667.
   Sprzedający ma prawo anulowania zamówienia w przypadku braku dostępności danego produktu.
  • Złożenie Zamówienia następuje za pośrednictwem Formularza Zamówienia i może być dokonane przez każdego Użytkownika mogącego być Kupującym niezależnie od faktu posiadania przez niego Konta.
  • Kupujący oświadcza, iż posiada pełnię zdolności do czynności prawnych będących przedmiotem Zamówienia i Umowy Sprzedaży. W przypadku składania Zamówienia lub zawierania Umowy Sprzedaży w imieniu osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, osoba działająca w imieniu Kupującego oświadcza, iż działa zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi w danym podmiocie lub na podstawie ważnego pełnomocnictwa do zawierania tego typu stosunków prawnych wydanego zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem.
  • Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi z chwilą mailowego lub telefonicznego potwierdzenia Zamówienia przez Administratora.
  • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży
   w odpowiedzi na złożone Zamówienie w sytuacji, gdy:

   • Okaże się, że zamówiony produkt nie jest już dostępny u Sprzedawcy lub jego sprzedaż jest z uzasadnionych powodów niemożliwa;
   • Sprzedawca poweźmie uzasadnione wątpliwości w zakresie prawdziwości danych podanych przez Kupującego w Formularzu Zamówienia lub Formularzu Rejestracji albo wola zawarcia Umowy Sprzedaży przez Kupującego będzie budziła uzasadnione wątpliwości;
   • Przedpłata za zakupiony produkt nie została dokonana w ciągu 24 h od zamówienia.
   • Kupujący naruszy niniejszy Regulamin;
   • Kupującym jest osoba, której Konto zostało usunięte w trybie wskazanym w niniejszym Regulaminie.
  • Sposoby płatności: Płatność z tytułu Umowy Sprzedaży na rzecz Sprzedawcy zostanie dokonana zgodnie z jednym z poniższych sposobów w zależności od wyboru Kupującego dokonanego w Formularzu Zamówienia:
   • Za pobraniem
   • Przelewem z góry na konto bankowe w ciągu 24 h od zamówienia.
    Dane przekazane będą po złożeniu zamówienia przez system płatniczy.
   • Z góry kartą płatniczą lub e-przelewem.
   • Odbiór osobisty- usługa bezpłatna, czas odbioru zamówienia to 7 dni.
  • W razie przesłania Produktu do Kupującego za pośrednictwem przewoźnika Kupujący zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 

 1. Warunki dostawy

  • Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu: Przesyłka kurierska lub przesyłka kurierska pobraniowa.
  • Dostawa możliwa jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  • Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy oraz płatności.
   W przypadku różnic między nimi decydujące znaczenie mają koszty dostawy wskazane w trakcie składania Zamówienia.
  • Termin dostawy Produktu do Kupującego wynosi do 5 Dni Roboczych od dnia potwierdzenia Zamówienia przez Administratora, jeżeli Produkt jest oznaczony „na stanie”, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. Jeśli Produkt jest oznaczony jako „niedostępny” Kupujący otrzyma w tym samym terminie od Administratora w formie mailowej lub telefonicznej informację o możliwościach i terminach dostawy. Bieg terminu rozpoczyna się:
   • W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – od dnia zaksięgowania płatności na rachunku lub koncie rozliczeniowym Sprzedawcy.
   • W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży .

 

 1. Postępowanie reklamacyjne

  • W przypadku uznania zasadności reklamacji koszty dostawy, doręczenia przesyłki, pokrywa Sprzedający.
  • W przypadku rezygnacji z zakupu przez Kupującego koszty wysyłki pokrywa sam Kupujący.
   Termin odesłania przesyłki to 7 dni.
  • Zakupiony towar należy odesłać w nienaruszonej formie w jakiej został wysłany do Kupującego, bez uszkodzeń, zabrudzeń, dotyczy również opakowania produktu. Przesyłkę należy zaadresować na dane Sprzedającego Mami Kids Ewa Polkowska.
  • W przypadku naruszenia co powyżej Sprzedający (Mami Kids) może odstąpić od postępowania reklamacyjnego, Przesyłka nie zostanie odebrana, a koszty „powrotu” jej do Kupującego pokrywa Kupujący !
  • Rękojmia Sprzedawcy za wady Produktów w odniesieniu do Kupujących niebędących konsumentami jest wyłączona.
  • Reklamacje
   • Podstawa i  zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu wady Produktu są określone w szczególności ustawą z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. nr 827) oraz ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 t.j. ze zm.) Kodeks Cywilny.
   • Zawiadomienia o wystąpieniu wady Produktu oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@mamikids.pl lub też pisemnie na adres: Mami Kids Ewa Polkowska,
    Janowska 100, 08-110 Siedlce. Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny wady Produktu należy go również dostarczyć na powyższy adres. O konieczności dostarczenia Produktu Sprzedawca informuje indywidualnie Kupującego, z którym dodatkowo ustala termin i warunki odbioru Produktu od Kupującego.
   • Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Kupującego adres (mailowy lub pisemnie), chyba że strony ustalą inny sposób.
  • Każdy Użytkownik Sklepu uprawniony jest również do zgłaszania w formie mailowej lub pisemnej na adresy wskazane w pkt. 6.3.2. powyżej wszelkie zastrzeżenia związane ze sposobem funkcjonowania Sklepu lub Konta.  Zgłoszenie takie powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej zastrzeżenia (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną zgłoszenia. Zaleca się podanie w opisie zgłoszenia jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących zdarzenia będącego powodem zgłoszenia, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.
  • Sklep odniesie się do zgłoszenia, o którym mowa. powyżej nie później niż w terminie 14 dni a odpowiedź jest wysyłana na podany przez zgłaszającego adres (mailowy lub pisemnie), chyba że strony ustalą inny sposób.

 

 1. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży przez konsumentów

  • Kupujący będący jednocześnie konsumentem, może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Produktu będącego przedmiotem Umowy Sprzedaży. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@mamikids.pl, bądź listownie na adres: Mami Kids Ewa Polkowska, ul. Wojskowa 11, 08-110 Siedlce.
  • Sprzedawca poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej Kupującego stosownej informacji niezwłocznie potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu przez Kupującego od umowy.
  • W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży jest ona uważana za niezawartą, a odstępujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie. Kupujący zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Koszt przesyłki zwrotnej ponosi Kupujący. Jeżeli Kupujący dokonując Zamówienia wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób jego dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  • Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
  • Sprzedawca uprawniony jest do wstrzymania się ze zwrotem wpłaconych sum do chwili otrzymania od Kupującego Produktu, od zakupu którego Kupujący odstąpił lub dostarczenia dowodu jego odesłania. W ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego Produktu i po potwierdzeniu nienaruszonego stanu Produktu, zwróci wpłaconą cenę. Sklep zwróci również koszty przesyłki do Kupującego w kwocie równej cenie najtańszej opcji przesyłki dostępnej do wyboru Kupującego przy składaniu Zamówienia.
  • Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez Kupującego numer rachunku bankowego, chyba że konsument wskaże inny sposób.
  • Termin 14 dni, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się w przypadku Umowy o świadczenie usług niepołączone z obowiązkiem wydania Kupującemu Produktu od dnia jej zawarcia.

 

 1. Postanowienia dotyczące podmiotów niebędących konsumentami

  • Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Kupujących nie będących jednocześnie konsumentami.
  • W wypadku Kupujących nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Kupującego sposobu płatności w Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
  • Kupujący nie będący jednocześnie konsumentem zobowiązany jest do wykonania swojego zobowiązania z tytułu Umowy Sprzedaży (tj. w szczególności zapłaty ceny i odbioru Produktu) niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
  • Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Kupującego nie będącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Kupującemu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
  • Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego nie będącego jednocześnie konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Kupującego nie będącego jednocześnie konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Kupującego nie będącego jednocześnie konsumentem.

 

 1. Dane Osobowe

  • Użytkownicy przekazują Administratorowi dane osobowe. Administratorem danych osobowych jest Administrator. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych przekazanych przez Użytkownika w Formularzu Rejestracji oraz w trakcie składania Zamówień
   w zbiorze danych Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz niniejszym Regulaminem w celu prawidłowej realizacji usług w ramach Serwisu, w tym opisanych w niniejszym Regulaminie, w celu wykorzystania jego wszystkich funkcjonalności jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem portalu, a także, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę, w celach marketingowych. Użytkownik ma prawo dostępu do treści jego danych oraz ich poprawiania. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik może wyrazić ponadto zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Administratora środkami komunikacji elektronicznej, co nie jest jednakże warunkiem skorzystania przez Użytkownika ze Sklepu. Podanie danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne – może jednak być niezbędne dla prawidłowego zawarcia i realizacji umów opisywanych w niniejszym Regulaminie. Administrator zwraca uwagę, iż w zależności od brzmienia adresu email, może on stanowić dane osobowe pozwalające na identyfikację Użytkownika. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora wyłącznie po jednoznacznym udzieleniu przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych i tylko w zakresie określonym w danym formularzu zgody.
  • Administrator nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim poza przypadkami określonym przepisami obowiązującego prawa lub niniejszym Regulaminie.
  • Usługi świadczone za pośrednictwem Sklepu realizowane są w sposób i przy pomocy środków technicznych uniemożliwiających dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości danej usługi, a ponadto, pozwalających na jednoznaczną identyfikację stron oraz potwierdzenie faktu złożenia oświadczeń woli i ich treści.
  • Odbiorcy danych osobowych:
   • W przypadku Kupującego, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania dostawy, wybranemu przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
   • W przypadku Kupującego, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania płatności, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie.
  • Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Kupujących): imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj). W wypadku Usługobiorców (Kupujących) nie będących jednocześnie konsumentami Administrator przetwarza dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP). Podanie tych danych osobowych jest niezbędne do świadczenia przez Administratora usług w ramach Sklepu lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów.
  • Każdy Użytkownik uprawniony jest do zasięgnięcia informacji u Administratora o rodzaju przetwarzanych danych osobowych tego Użytkownika i o celu ich przetwarzania, jak również do zażądania zaprzestania ich przetwarzania.
  • Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

 

 1. Postanowienia końcowe

  • W razie sporu ze Sprzedawcą lub jakichkolwiek wątpliwości co do swoich praw, Kupujący ma możliwości skorzystania także z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Dostęp do pozasądowych procedur rozwiązywania sporów zapewniają między innymi stałe polubowne sądy konsumenckie działające w strukturach Inspekcji Handlowej. Zamawiający może również zwrócić się o pomoc prawną do Miejskiego/Powiatowego Rzecznika Konsumenta, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oraz innych organizacji konsumenckich, takich jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich oraz Europejskie Centrum Konsumenckie, na zasadach obowiązujących w tych organizacjach.
  • Administratorowi przysługuje uprawnienie do zmiany treści Regulaminu w każdym czasie. Każdorazowa zmiana będzie obwieszczona poprzez opublikowanie regulaminu na stronie sklepu w zakładce Regulamin sklepu oraz poinformowanie drogą elektroniczną każdego Użytkownika posiadającego Konto z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. W sytuacji kiedy Użytkownik nie akceptuje nowego brzmienia Regulaminu, przysługuje mu uprawnienie do rozwiązania stosunku prawnego łączącego go z Administratorem.
  • Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi.

 

 1. We wszystkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz innych odpowiednich ustaw.
  • Zgodnie z ustawą o ewidencji przychodów, sprzedawca jest zobowiązany wystawić kupującemu paragon. Jednocześnie powinien zgłosić przyjęty przychód organom podatkowym; najpóźniej do 48 godzin.
  • Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.03.2020.